ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες

Χρηστάκης Ζωγράφος
(1872 περίπου)

ευεργετήματα:


Ζωγράφειο Γυμνάσιο με Βιβλιοθήκη Κωνσταντινούπολης,
Ζωγράφειο Παρθεναγωγείον Κωνσταντινούπολης,
Ζωγράφειο Παρθεναγωγείον Κεστορατίου Β. Ηπείρου,
Ζωγράφειο Παρθεναγωγείον Αργυροκάστρου Β. Ηπείρου
Ζωγράφεια Διδασκαλεία Κεστορατίου Β. Ηπείρου
 
  αριθμός επισκεπτών