ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1916-1918


Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος

 

Επί άρματος λευκού που τέσσαρες ημίονοι

πάλλευκοι σύρουν, με κοσμήματ' αργυρά,

φθάνω εκ Μιλήτου εις τον Λάτμον. Ιερά

τελών - θυσίας και σπονδάς - τω Ενδυμίωνι,

από την Αλεξάνδρειαν έπλευσα εν τριήρει πορφυρά.-

Ιδού το άγαλμα. Εν εκστάσει βλέπω νυν

του Ενδυμίωνος την φημισμένην καλλονήν.

Ιάσμων κάνιστρα κενούν οι δούλοι μου· κ' ευοίωνοι

επευφημίαι εξύπνησαν αρχαίων χρόνων ηδονήν.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών