ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1916-1918


Εν Τω Μηνί Αθύρ

 

Με δυσκολία διαβάζω            

στην πέτρα την αρχαία.

«Κύ[ρι]ε Ιησού Χριστέ».           

Ένα «Ψυ[χ]ήν» διακρίνω.

«Εν τω μη[νί] Αθύρ»           

«Ο Λεύκιο[ς] ε[κοιμ]ήθη».

Στη μνεία της ηλικίας            

«Εβί[ωσ]εν ετών»,

το Κάππα Ζήτα δείχνει           

που νέος εκοιμήθη.

Μες στα φθαρμένα βλέπω           

«Αυτό[ν]... Αλεξανδρέα».

Μετά έχει τρείς γραμμές            

πολύ ακρωτηριασμένες·

μα κάτι λέξεις βγάζω -            

σαν «δ[ά]κρυα ημών», «οδύνην»,

κατόπιν πάλι «δάκρυα»,            

και «[ημ]ίν τοις [φ]ίλοις πένθος».

Με φαίνεται που ο Λεύκιος           

μεγάλως θ' αγαπήθη.

Εν τω μηνί Αθύρ            

ο Λεύκιος εκοιμήθη.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 

Στο Αιγυπτιακό ημερολόγιο ο μήνας Αθύρ αντιστοιχούσε στους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ο Λεύκιος είναι φανταστικό πρόσωπο.

 
      αριθμός επισκεπτών