ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Επιτύμβιον Αντιόχου, βασιλέως Κομμαγηνής

 

Μετά που επέστρεψε, περίλυπη, απ' την κηδεία του,

η αδελφή του εγκρατώς και πράως ζήσαντος,

του λίαν εγγραμμάτου Αντιόχου, βασιλέως

Κομμαγηνής, ήθελ' ένα επιτύμβιον γι' αυτόν.

Κι ο Εφέσιος σοφιστής Καλλίστρατος - ο κατοικών

συχνά εν τω κρατιδίω της Κομμαγηνής,

κι από τον οίκον τον βασιλικόν

ασμένως κ' επανειλημμένως φιλοξενηθείς-

το έγραψε, τη υποδείξει Σύρων αυλικών,

και το έστειλε εις την γραίαν δέσποιναν.

 

«Του Αντιόχου του ευεργέτου βασιλέως

να υμνηθεί επαξίως, ω Κομμαγηνοί, το κλέος.

Ήταν της χώρας κυβερνήτης προνοητικός.

Υπήρξε δίκαιος, σοφός, γενναίος.

Υπήρξεν έτι το άριστον εκείνο, Ελληνικός -

ιδιότητα δεν έχ' η ανθρωπότης τιμιοτέραν·

εις τους θεούς ευρίσκονται τα πέραν.»

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών