ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Μέρες του 1896

 

Εξευτελίσθη πλήρως.          Μια ερωτική ροπή του

λίαν απαγορευμένη          και περιφρονημένη

(έμφυτη μολοντούτο)          υπήρξεν η αιτία:

ήταν η κοινωνία          σεμνότυφη πολύ.

Έχασε βαθμηδόν          το λιγοστό του χρήμα·

κατόπι τη σειρά,          και την υπόληψί του.

Πλησίαζε τα τριάντα          χωρίς ποτέ έναν χρόνο

να βγάλει σε δουλειά,          τουλάχιστον γνωστή.

Ενίοτε τα έξοδά του          τα κέρδιζεν από

μεσολαβήσεις που          θεωρούνται ντροπιασμένες.

Κατήντησ' ένας τύπος          που αν σ' έβλεπαν μαζύ του

συχνά, ήταν πιθανόν          μεγάλως να εκτεθείς.

 

Αλλ' όχι μόνον τούτα.          Δεν θάτανε σωστό.

Αξίζει παραπάνω          της εμορφιάς του η μνήμη.

Μια άποψις άλλη υπάρχει          που αν ιδωθεί από αυτήν

φαντάζει, συμπαθής·          φαντάζει, απλό και γνήσιο

του έρωτος παιδί,          που άνω απ' την τιμή,

και την υπόληψί του          έθεσε ανεξετάστως

της καθαρής σαρκός του          την καθαρή ηδονή.

 

Απ' την υπόληψί του;          Μα η κοινωνία που ήταν

σεμνότυφη πολύ          συσχέτιζε κουτά.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών