ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς

 

Το Χι, φασίν, ουδέν ηδίκησε την πόλιν ουδέ το Κάππα...

Τυχόντες δ' ημείς εξηγητών... εδιδάχθημεν αρχάς ονο-

μάτων είναι τα γράμματα, δηλούν δ' εθέλειν το μεν Χρι-

                          στόν, το δε Κωνστάντιον.

 

              ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΜΙΣΟΠΩΓΩΝ

 

Ήτανε δυνατόν ποτέ ν' απαρνηθούν

την έμορφή τους διαβίωσι· την ποικιλία

των καθημερινών τους διασκεδάσεων· το λαμπρό τους

θέατρον όπου μια ένωσις εγένονταν της Τέχνης

με τες ερωτικές της σάρκας τάσεις!

 

Ανήθικοι μέχρι τινός - και πιθανόν μέχρι πολλού -

ήσαν. Αλλ' είχαν την ικανοποίησι που ο βίος τους

ήταν ο περιλάλητος βίος της Αντιοχείας,

ο ενήδονος, ο απόλυτα καλαίσθητος.

 

Να τ' αρνηθούν αυτά, για να προσέξουν κιόλας τι;

 

Τες περί των ψευδών θεών αερολογίες του,

τες ανιαρές περιαυτολογίες·

την παιδαριώδη του θεατροφοβία·

την άχαρι σεμνοτυφία του· τα γελοία του γένεια.

 

Α βέβαια προτιμούσανε το Χι,

α βέβαια προτιμούσανε το Κάππα· εκατό φορές.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών