ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Αποκηρυγμένα (1886-1898)


Αοιδός

 

Μακράν του κόσμου, τον μεθά ποιητική μαγεία·

        ο κόσμος όλος δι' αυτόν είν' οι ωραίοι στίχοι.

Δια τον αοιδόν αυτής έκτισ' η Φαντασία

        άυλον οίκον στερεόν ον δεν κλονίζ' η τύχη.

 

Θα είπετε· «Βίος ψυχρός και μάταιος. Μωρία

        το να νομίζης η ζωή ότι αυλού είν' ήχοι

τερπνοί, και ουδέν άλλο·» ή «Ξηρά αναισθησία

        μαστίζει όντινα ποτέ πόνος δεν κατατρύχει

 

της πάλης της ζωής.» Αλλά πλάνη και αδικία

        είναι η κρίσις σας. Αυτού η Φύσις είναι θεία.

Μη κρίνετ' εν τη λογική, τυφλή σας ασθενεία.

 

Είν' εκ σμαράγδου μαγικού του οίκου του οι τοίχοι -

        και ψιθυρίζουν εν αυτοίς φωναί· «Φίλε, ησύχει·

σκέπτου και ψάλλε. Μυστικέ απόστολε, ευψύχει!»

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών