Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

 

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 για την 2η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ
με αντικείμενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών
για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 

1.        Οι Σχολές Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με συντονισμό και διοικητική υποστήριξη από τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, λειτουργούν τη 2η κατεύθυνση του Διεπιστημονικού - Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με αντικείμενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Στην κατεύθυνση αυτή ενθαρρύνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές οι οποίοι κατάγονται από ορεινές περιοχές ή/και επιθυμούν υπεύθυνα και συνειδητά, μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, να εργαστούν σε αυτές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη τους και στο ξαναζωντάνεμα της Ελληνικής υπαίθρου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν διεξοδικά, στη διεύθυνση:

http://www.survey.ntua.gr/environ/

του Διαδικτύου (Internet), για τη φυσιογνωμία, τη φιλοσοφία, τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», καθώς και για τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων του και τις απαιτήσεις του και να μελετήσουν τα σχετικά ενδεικτικά κείμενα των διδασκόντων του Προγράμματος.

2.        Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην κατεύθυνση «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός πλήρους ετήσιου κύκλου σπουδών και εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας και στη συνέχεια, για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σε Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του ΕΜΠ.

3.        Για την απόκτηση του ΜΔΕ στην κατεύθυνση «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον δέκα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους, και στη συνέχεια η εκπόνηση και έγκριση μεταπτυχιακής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των διαλέξεων καθώς και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες είναι υποχρεωτική. Με 1 ημέρα απουσίας ο σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει  εφόσον ο διδάσκων βεβαιώσει, μετά από συνεννόηση μαζί του, ότι μπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσεις του μαθήματος. Σε περίπτωση σπουδαστών με περισσότερες απουσίες ή όταν δεν υπάρχει βεβαίωση του διδάσκοντα, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του προγράμματος πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων αποφασίζει για την δυνατότητα συμμετοχής τους στις εξετάσεις και ενημερώνει σχετικά.

4.        Τα μαθήματα και οι ερευνητικές εργασίες της κατεύθυνσης «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» πραγματοποιoύνται στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ) στο Μέτσοβο. Στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ) έχουν τη δυνατότητα δωρεάν διαμονής οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή.

5.        Στο ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Μηχανικοί Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων αντιστοίχων Τμημάτων/Σχολών ΑΕΙ της χώρας και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με βαθμό διπλώματος ή πτυχίου τουλάχιστον 6,5 με άριστα το 10. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ισοτίμων Τμημάτων/Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, για τους οποίους η απόκτηση του ΜΔΕ ή και ΔΔ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό, γίνονται κατ' αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Προγράμματος αποφασίζει ανάλογα με τη Σχολή/το Τμήμα προέλευσης των υποψηφίων, τα τυχόν επιπλέον μαθήματα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει και στα οποία θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο κάθε υποψήφιος πριν ενταχθεί στο ΔΠΜΣ.

6.        Για την προεπιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών της 2ης κατεύθυνσης θα ληφθούν υπόψη οι σπουδές και ο γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου των υποψηφίων,  η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η επαρκής και τεκμηριωμένη γνώση ξένων γλωσσών (και ιδίως της αγγλικής) και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και η επάρκεια της έκφρασης της επιθυμίας κάθε υποψηφίου να επιλεγεί ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στην κατεύθυνση «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι (20) κατ’ ανώτατο όριο. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων και των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

7.        Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας θα πρέπει να σταλεί έως και τις 1 Ιουνίου 2012 με e-mail, ως συνημμένο αρχείο (attachment), στη διεύθυνση perana@survey.ntua.gr και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής e-mail από τον υποψήφιο, το ηλεκτρονικό αρχείο μπορεί να κατατεθεί σε CD ή δισκέτα στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα βεβαιώνει την παραλαβή του σχετικού αρχείου.

8.        Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να καταθέσουν φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα περιλαμβάνει απαραιτήτως:

8.1     Υπογεγραμμένο αντίτυπο (εκτύπωση) του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης υποψηφιότητας.

8.2     Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει με την προϋπόθεση απόκτησης του πτυχίου τους μέχρι και την περίοδο Σεπτεμβρίου 2012 και προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης μέχρι 1.10.2012.)

8.3     Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

8.4     Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (στα ελληνικά ή αγγλικά, αν ο υποψήφιος προέρχεται από ξένο Πανεπιστήμιο).

8.5     Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες) το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

8.6     Αντίτυπα (τυχόν) ερευνητικών εργασιών του υποψηφίου οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια με σύστημα κριτών.

8.7     Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας, με υποβολή και των σχετικών επικυρωμένων αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών.

8.8     Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βασικών και/ή ειδικότερων λογισμικών τα οποία υποστηρίζουν την έρευνα, ανάλυση και αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από την οπτική της κάθε ειδικότητας.

8.9     Βεβαίωση της υπηρεσίας/εργοδότη τους, εφ’ όσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους ως πλήρους απασχόλησης Μεταπτυχιακοί Φοιτητές.

8.10 Δύο (2) συστατικές επιστολές.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου (ώρες εξυπηρέτησης υποψηφίων: 11:30-13:30), μέχρι και τις 1 Ιουνίου 2012. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά. Για όσους στείλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους ταχυδρομικά, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

9.        Οι κατ’ αρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιλογή τους στην κατεύθυνση «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» στο μεγαλύτερο βαθμό, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά να λάβουν μέρος σε προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» μέχρι τις αρχές Ιουλίου 2011.

10.    Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και από τη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, τηλ. 210 772 2781 και το παράρτημα της Γραμματείας στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ στο Μέτσοβο, τηλ. 26560 29040.

 

 

Αθήνα,2Απριλίου 2012

Καθηγητής Α. Σιόλας

Διευθυντής του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

 


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 
  
    αριθμός επισκεπτών