Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


                                                                                         
    
     

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

για την καλύτερη διδακτορική εργασία στο πεδίο

«Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών»

 

 

Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ειδικής Διεπιστημονικής Επιτροπής του, αποφάσισε ομοφώνως την απονομή του βραβείου για την καλύτερη διδακτορική εργασία στο πεδίο «Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών», ισοτίμως, από κοινού στις εργασίες των:

 

§ Θεοφάνη Δασούλα, με τίτλο: «Αγροτικές Κοινωνίες του Ορεινού Χώρου κατά την Οθωμανική Περίοδο. Ο Γεωργικός Κόσμος της «Χώρας Μετζόβου» (18ος –19ος αι.)»,

 

§ Καλλιόπης Στάρα, με τίτλο: «Μελέτη και καταγραφή ιερών δασών και δασυλλίων στο Εθνικό Δρυμό Βίκου–Αώου. Παραδοσιακές μορφές διαχείρισης, αντιλήψεις και αξίες των τοπικών κοινωνιών για τη διατήρηση του φυσικού τους περιβάλλοντος»             και

 

§ Χρήστου Χατζηλία, με τίτλο: «Η Λέσβος και ο πολιτισμός της πέτρας (1850-1950). Η περίπτωση του Σκαλοχωρίου και της Ανεμότιας»

 

 

Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2012

Για Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γραμματέας 

Δ. Ρόκος,  Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.                      Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

    

  
    αριθμός επισκεπτών